ShinyHappyUnion

From NSwiki, the NationStates encyclopedia.
Jump to: navigation, search
ShinyHappyUnion
shinyhappyunion.jpg
Flag of ShinyHappyUnion
Motto: Pass the plate to all who hunger!
N/A
Region New Troy
Capital New Liberec
Official Language(s) ShinyHappyLanguage, Pseudorussian, some local ethnics' languages also official
Leader PEOPLE!
Population 529,000,000 (28.9.2006) 611,000,000 (11.10.2006) 1.498 billion (8.3.2007)
Currency Prace 
NS Sunset XML


EN

The Sojuz of Shiny Happy Union

Shiny Happy Union (further SHU) is located in New Troy region, reaching from central mountain massive to eastern coast. Its peoples dwell in wide steppes and high mountains, were indured by taigas of the far north (mostly political prisoners) and hot beaches, washed by warm ocean stream. The easten border with The Queendom of Kattia, old allies of SHU, is created by mountains and a river which springs from these mountains. The southern border is mostly shared with The Empire of Capitalistic Capital, with which the SHU is formaly in a permanent state of war, time by time risen to real armed conflict. There is borderzone between these two powers, up to tens of kilometers wide (No man's land requisitioned by both factions, and there occasionaly appears a provisionally stable state with silent support from one side of the border. SHU also neighbours with Umojja to the southwest, and New Krobuzon and Jezisek to the northwest.

Brief history

 • SHU originated by unification of several independent states, mainly of people's and socialist governments as a strong geopolical subject able to compete against The Grand Duchy of Orlová (above all in military power), which tried to infiltrate this area and spread their reckless policy. People have chosen New Liberec as their political center, the capital of former pople's republic of Luministan.
 • After succesfull unification and annecting of adjacent territories the general revolution and nationalization was realized. The taxes were soon set to 100% and 1 Prace (means work[cz]) was established as official currency (in original conception it was an amount of work made by proletarian during a cigarette break, but later exchange rates did't fit, of course).
 • The following period of industrialization of outlying areas of the Union was also the beginnig of problematic full-employment policy, which is still waging. It is slowed down by low starting level of many states of the Union above all and inflow of immigrants, who are always welcome in SHU.
 • SHU started its space program and installed orbital cannons (mostly aimed at Orlova and later Capitalistic Capital). The massive armament started.
 • The discord with Orlova raised into a bloody war costing many lives at both sides. Even though SHU finaly managed to subvert and defeat Orlova (the strongest regional power of those times) and conquer a part of their lands for themselves, they never succeeded in getting most of Orlova's lands under control. And there, after the disintegration of royalistic structures, the powrer was siezed by burgeoisie. Such even greater evil came to light... The Empire of Capitalistic Capital. (further only as CC) This successor of Orlova started to arm very quickly and they got a considerable reginal influence in a short time. Since that time the war practicaly never stopped though the leaders congressed many times by the negotiating table. They always got only horribly drunk instead.
 • SHU contracted the everlastong alliance with The Queendom of Kattia (QOK), which gave rise to The Axis of Good (called The Axis of Evil by their enemies). As a reaction there was the The Axis of Evil established lead by New Krobuzon and CC (who call themselves The Axis of Good).
 • SHU is beginnig to fall short in its military power, partialy as a result of protection over QOK (QOK doesn't keep any standing army) and because it focuses its budget also in another sectors in contrast with CC.
 • The biggest tragedy in modern history. CC made a flash attack deep into SHU territory. New Liberec captured. Government dissolved. SHU ceased to exist as a sovereign nation.
 • General uprising of former SHU people. 500 millions rebels couldn't be stopped even by CC's powerful army. Poeple siezed the rule in New Liberec again. SHU renewed in its former borders but with hard casuaties, major damage on infrastructure and great influence loss.The new era in SHU history begins.
 • Another revolution attempt of CC. This time in form of superinteligent mutated onions, one of products of CC's biological weapons research. They managed to temporarily capture the building of State TV and to change symbols of state and name to The Finy Slappy Onion. The plot was succesfuly suppressed after a few days of street skirmishes.

CZ

The Sojuz of Shiny Happy Union

Shiny Happy Union (dále jen SHU) leží v regionu New Troy, přesněji od centrálního pohoří až po východní pobřeží, její lid obývá rozsáhlé stepi i mohutná pohoří, byl zocelen tajgami severu (především političtí vězni) i horkými plážemi, které omývá teplý oceánský proud. Západní hranici s The Queendom of Kattia, dlouholetými spojenci SHU tvoří pohoří ***** a z něho pramenící řeka *****. Převážnou část jižní hranice sdílí SHU s The Empire of Capitalistic Capital, se kterým formálně setrvává ve válečném stavu, který se čas od času vyhrotí ve skutečný konflikt. Mezi oběmi mocnostmi je místy až desítky kilometrů široké hraniční pásmo (území nikoho, na které si obě strany kladou nárok a čas od času zde se zde dokonce vytvoří dočasně stabilní státní útvar s tichou podporou jedné ze stran). Dále SHU sousedí na JZ s Umojjou a na SZ s New Krobuzonem a Ježíškem. (((sousedství a mapu pochopitelně ještě v regionu prodiskutujeme, tuto představu zatím neberu za závaznou)))

Stručná historie

 • SHU vznikla jako sjednocení několika nezávislích statů s převážne lidovými a socialistickými vládami jakožto silný geopolitický subjekt schopný konkurovat, a to především vojensky, Velkovévodství Orlová, které do těchto oblastí pronikalo z jihu a snažilo se zde praktikovat svou bezohlednou politiku. Za své centrum si lid zvolil Nový Liberec, hlavní město bývalé lidové republiky Luministánu.
 • Po úspěšném sjednocení a obsazení přilehlých území byla v Unii provedena všeobecná revoluce a znárodnění. Daně byly brzy mastaveny na 100% a Za oficiální jednotku byla zavedena 1 Práce (v původní představě přibližne hodnota práce vykonaná dělníkem za svačinovou pauzu, pozdějsí kurz pochopitelně neodpovídá!).
 • Následeovalo období industrializace odlehlejších oblastí a problematický program plné zaměstnanosti, který prakticky stále probíhá. Brzdí ho především nízká výchozí úroveň mnoha států unie a příliv přistěhovalců, kterému se však SHU nijak nebrání.
 • SHU rozjela vesmírný program a nainstalovala orbitální kanóny (namířené především na hlavní město Orlove, pozdeji Capitalistic Capitalu). Začalo období masivního zbrojení.
 • Konflikt s Orlovou přerostl v krvavou válku, která stála mnoho životů na obou stranách. I když se SHU nakonec podařilo Orlovou, toho času nejmocnější stát regionu, rozvrátit a získat část území pro sebe, nikdy se nepodařilo kontrolovat většinu jejího území. Zde se po rozpadu monarchistických struktur chopila moci buržoazie. Tak přišlo na svět ještě větší zlo... Impérium Capitalistic Capital. (dale jen CC)Tento následovník Orlové začal velmi rychle zbrojit a získal si v krátké době značný regionální vliv. Od té doby válka prakticky nikdy neskončila, i když se vůdci mnohokrát sešli u jednacího stolu, vždycky se nanejvýš ožrali jak prasata.
 • SHU definitivně formálně uzavírá věčné spojenectví s The Queendom of Kattia (QOK), čímž dávají vzniknou Ose dobra (nepřáteli nazývané Osa zla). Jako reakce se v čele s New Krobuzonem a CC vytváří Osa zla (jež sama sebe nazývá Osa dobra).
 • SHU začíná ztrácet ve svém zbrojním potenciálu, jelikož pod svou vojenskou ochranu bere QOK, jež nedží žádnou stálou armádu a směřuje svůj rozpočet i jinam, narozdíl od CC.
 • Největší tragédie v novodobých dějinách. CC provádí bleskový úder na území SHU, Nový Liberec obsazen. Vláda rozpuštěna. SHU na dlouhou dobu zaniká.
 • Všeobecné povstání lidu bývalé SHU. 500 milionů povstalců nedokázala zastavit ani mocná armáda CC. Lid se opět chopil vlády v Novém Liberci. SHU obnovena v původních hranicích, avšak s mnohými strátami na životech, infrastruktuře i regionalnim vlivu. Píše se nová éra v dějinách SHU.
 • Další pokus o státní převrat ze strany CC. Tentokrát ve formě superinteligentních mutovaných cibulí, jakožto produktu jejich vývoje biologických zbraní. Podařilo se jim dočasně obsadit budovu statní televize a docasne pozmenit stani symboly a nazev na The Finy Slappy Onion of ShinyHappyUnion. Po nekolikadennich poulicnich sarvatkach puč úspěšně odražen.

External Links